Dronninglund Kirkekontor betjener Hellevad og Ørum Sogne (samt hvor der er en særlig tilknytning), og forestår såvel kirkelige som borgerlige registreringer.

Sognepræsten modtager dåbs-, vielses- og begravelsesanmeldelser, og står også til rådighed for samtale og hjemmebesøg.

En del af personregistreringen i Hellevad og Ørum Sogne er afhændet til Dronninglund Kirkekontor, men da fødsel, navngivning og navneændring i dag fra borgerens side foregår digitalt (på borger.dk), så betyder det ikke den store forskel. Mundtlige forespørgsler om disse ting rettes dog fremover til kordegn Rikke Andersen på telefon 98 84 42 43. Dåbs- og vielsesanmeldelser samt ind- og udmeldelser af Folkekirken rettes dog stadig til sognepræsten.


Fødsel

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret/sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Forældres anmeldelsespligt er bortfaldet. Hvis I som forældre er gift, skal I ikke foretage jer yderligere.

Kun i de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage. Det gøres på borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring
Hvis I som forældre ikke er gift, skal I indgive en omsorgs- og ansvarserklæring indenfor 14 dage fra barnets fødsel. Ved en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring anerkender faderen sit faderskab og forældrene får fælles forældremyndighed. En sådan blanket findes og udfyldes på borger.dk

Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål til ovennævnte, telefon 98 84 42 43


Navngivning

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Navnet registreres da i CPR.

Navngivning af et barn kan ske:

  • ved dåb i Folkekirken (se nærmere under dåb)
  • ved dåb i et anerkendt trossamfund
  • ved borgerlig navngivning, der sker ved anmeldelse/selvbetjening på borger.dk
    Anmeldelsen sendes da digitalt til sognepræsten/personregisterføreren, der forestår registreringen af alle beboere i sognet. Her udfærdiges en navneattest i stedet for en fødsels og dåbsattest, som efterfølgende tilsendes jer.

Man kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne via Ankestyrelsen.


Dåb

Inden barnet bliver et halvt år, skal det ifølge lovgivningen have et navn. I Danmark er der tradition for, at det sker i forbindelse med dåben, hvormed barnet også bliver medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis man ønsker dåb i sognets kirke henvender man sig til sognepræsten for at aftale nærmere. Ønskes dåb i en anden kirke henvender man sig til sognepræsten/kirkekontoret i det pågældende sogn.

Ved henvendelse om barnedåb aftales søndagen for dåben, barnets navn, samt navn og adresse på faddere. Reglen siger: Mindst to, højst fem faddere. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være fyldt 14 år (eller have påbegyndt konfirmationsforberedelse. Fadderes opgave er at bevidne dåben, og de har et stedfortrædende ansvar for barnets oplæring i kristen tro, såfremt forældrene dør, før barnet bliver voksent. Derimod er der ingen juridisk forsørgerpligt forbundet med at være fadder.

Præsten står til rådighed for uddybende samtale om dåben og aftaler gerne at mødes med forældre, der ønsker deres barn døbt.


Konfirmation

Klik her.


Vielse og kirkelig velsignelse

Ønskes bryllup kontaktes sognepræsten i god tid for aftale om tid og sted.

(Et par, som allerede er borgerligt viet, kan fejre deres bryllup med en kirkelig velsignelse. Man forholder sig som beskrevet nedenfor med undtagelse af anskaffelse af prøvelsesattest).

Inden vielsen afleveres en prøvelsesattest til sognepræsten. Prøvelsesattesten udfærdiges af folkeregisteret i den kommune, hvor man bor eller hentes på borger.dk

Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten på vielsesdatoen ikke må være over fire måneder gammel.

Inden vielsen har brudeparret en samtale med præsten, hvor man sammen gennemgår vielsens forløb, aftaler salmer og drøfter kærlighedens mysterium.

Parret kan med fordel forberede salmevalg forud for samtalen. Salmemelodier fra Den Danske Salmebog kan høres på dendanskesalmebogonline.dk eller lyttildanskesalmer.dk

Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen søger forud om navneændring på borger.dk

Der skal være mindst to tilstede ved vielsen, der indskrives som vidner (med navn og adresse).

NB: Nogle holder sig tilbage fra kirkebryllup ud fra tanken, at det kræver den store fest og det helt dyre udstyr. Sådan behøver det ikke være. Et kirkebryllup kan være ligeså meningsfuldt og smukt i en enkel stil.


Navneændring

Ønsker du at ændre for-, mellem- eller efternavn, skal du anmode herom på borger.dk

En navneændring koster godt 500 kr. (se den nøjagtige angivelse på borger.dk). I forbindelse med vielse er det gratis at tage sin ægtefælles mellem- og/eller efternavn. Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen søger forud om navneændring på borger.dk

Du skal være myndig (18 år) for at kunne søge om navneændring. Dvs. forældre skal søge om navneændring for deres børn under 18 år. Er barnet 6-11 år skal det høres - 12-17 årige skal skrive under på ansøgningen sammen med forældrene.

Læs mere om navneændring hos Ankestyrelsen. Her er blandt andet en liste over frie efternavne.

Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål til ovennævnte, telefon 98 84 42 43.


Begravelse

Når en person dør, skal du/I som pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden - det vil sige sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Der er tradition for (men ikke et krav), at de pårørende lader bedemanden ordne anmeldelsen til sognepræsten, sammen med en række andre praktiske forhold. Anmeldelsen sker via borger.dk

Som pårørende tager man stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen. Afdødes medlemskab i Folkekirken tages som regel som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse/bisættelse.

Forud for en kirkelig begravelse/bisættelse har sognepræsten en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdødes liv og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

Kirkegårdene: Hent vedtægter for Hellevad Kirkegård her og tilæg til kirkegårdsvedtægt her. Hent vedtægter for Ørum Kirkegård her.​ Find gravsteder på Hellevad Kirkegård her. Find gravsteder på Ørum Kirkegård her. Hent takstbladet 2020 her. Hent kirkegårdbrochuren for Hellevad Kirkegård her.
Bemærk at alle regninger fra Hellevad og Ørum Kirkegårde sendes over e-Boks. Dem, som ikke er tilmeldt e-Boks får stadig tilsendt per brev.

Kirkegårdstakster: Nedenstående priser er vejledende. Priser på gravsteder for ikke-folkekirkemedlemmer og andet vedrørende kirkegårdene rettes henvendelse til kirkegårdskontoret. Find kontaktinformationer på graverne her.

Plade i græsplæne:
Erhvervelse 10 år: 432,80 kr.
Urnenedsættelse: 855,36 kr.
Vedligeholdelse: 4.515,60 kr.   

Retningslinjer for udsmykning af plænegravsteder på Hellevad Kirkegård.

Anonym begravelse:
Urne
Erhvervelse 10 år: 216,40 kr.
Urnenedsættelse: 855,36 kr.
Vedligeholdelse: 3.678,80 kr.          

Kiste
Erhvervelse 30 år: 648,89 kr.
Gravkastning: 4.533,41 kr.
Vedligeholdelse i 30 år: 16.189,80 kr.

Gravsted med to pladser:
Erhvervelse 30 år: 5.967,30 kr.
Gravkastning: 4.533,41 kr.      

Vedligeholdelse 1 år: 1.249,19 kr.
Grandækning 1 år: 646,22 kr.

Vedligeholdelse 30 år: 42.011,40 kr.
Grandækning 30 år: 19.386,60 kr.

Urnegravsted:
Erhvervelse 10 år: 432,28 kr.
Urnenedsættelse: 855,36 kr.

Vedligeholdelse 1 år: 613,01 kr.
Grandækning 1 år: 303,94 kr.  

Vedligeholdelse 10 år: 6.374,20 kr.
Grandækning 10 år: 3.039,40 kr.


Medlemsskab

Indmeldelse: Ved dåben bliver man automatisk medlem af Den Danske Folkekirke. Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos sognepræsten. Dette vil oftest finde sted ved en samtale.

Yderligere information om medlemskab af Folkekirken kan læses her.

Udmeldelse: Hvis du ønsker at melde dig ud af Den Danske Folkekirke, skal du sende et brev med navn, CPR-nummer, anmodning om udmeldelse og underskrift til sognepræsten vedlagt din dåbsattest. Du modtager senere en ny dåbsattest med en påtegning om udmeldelsen.

Efter udmeldelse af Folkekirken skal du være opmærksom på følgende:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat.
  • Du er stadig velkommen i kirken, men har ikke længere ret til kirkelig betjening eller stemmeret til menighedsrådsvalg.
  • En udmeldelse er en tilkendegivelse af, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse og en præsts medvirken. Man skylder derfor sine nærmeste pårørende at oplyse om udmeldelsen og tilkendegive, hvordan man så måtte ønske afskeden grebet an.

Yderligere information om udmeldelse af Folkekirken kan læses her.

Sognebåndsløsning: Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den kirke/kirker, der er i sognet, hvis man er medlem af Folkekirken. Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til. Du kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning her.


Samtale

I forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, bryllup og dødsfald foregår der stort set altid en samtale med den præst, som skal forestå handlingen. Ved samtalen snakker I om hvad der skal ske, aftaler salmer med videre. Ønsker man en personlig samtale står sognepræsten altid til rådighed. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker eller problemer, man tumler med.

Sognepræsten har tavshedspligt og kommer også gerne på besøg i hjemmet.

Mangler du en at tale med? Sjælesorg på nettet er et tilbud, hvor du kan chatte med en præst, indenfor chattens åbningstider. Tilbuddet er for alle, der oplever noget svært i deres liv; det kan være i forbindelse med sorg, men også hvis man oplever en krise eller at man står i et eksistentielt dilemma. Det hele foregår helt anonymt. Klik her og læs mere.

Sorggrupper: Sorggruppen er et tilbud til dem, der har mistet, enten det er sket for flere år siden eller det stadig er ret nyt, at man står alene tilbage. Klik her og læs mere.