Udgivet tir d. 19. nov 2019, kl. 08:00

En stilling som præst på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, i Kirkens Korshær Brønderslev og ved Brønderslev Kirke er netop blevet opslået.

Folkekirkerne i Brønderslev Kommune satser endnu mere på kirkens sociale arbejde (diakoni). Det sker med en helt ny præstestilling, hvor halvdelen af arbejdstiden skal deles mellem Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev og Kirkens Korshærs arbejde i Brønderslev Provsti. De resterende 50% af fuldtidsstillingen skal den nye præst arbejde i Brønderslev og Serritslev Kirker blandt andet med støtte til Brønderslev Kirkes diakonale arbejde. I forvejen har Brønderslev Provsti en halvtids diakonipræst ansat, og provstiudvalgsformand Anders Hummelmose glæder sig over, at det endnu engang er lykkedes at prioritere midler til, at kirken kan løfte sit sociale ansvar og styrke indsatsen.

Provst Lise Lundgreen er stolt af, at Brønderslev Provsti endnu engang vælger at opprioritere den diakonale indsats: ”Jeg glæder mig over, at vi nu kan formalisere et allerede eksisterende samarbejde mellem Folkekirken og Kirkens Korshær samt Psykiatrisk Sygehus. Og samtidig styrker vi det diakonale arbejde i sognene i provstiet”.

Den nye præst skal være en synlig del af det lokale arbejde i Kirkens Korshær. Både for brugere, frivillige og ansatte, og præstens arbejde er sjælesorg, kirkelige handlinger, gudstjenester, opsøgende arbejde og andet i relation til Kirkens Korshærs brugere både fra varmestuen (Fristedet) og i børne- og familiearbejdet.

Patienterne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus kan møde præsten til gudstjenester og ved samtaler. Præsten skal være synlig og nærværende, og et ønske for fremtiden er et opsøgende arbejde i forhold til bosteder og psykiatriske dagtilbud.

Sognepræst Gitte Lykke Andersen glæder sig til at byde en ny kollega velkommen i præsteflokken i Brønderslev Kirke: ”Her i Brønderslev-Serritslev vokser det kirkelige fællesskab. Det gør det efter min mening, fordi vi her i pastoratet formår at være kirke på trods af forskelligheder, hvilket er til stor velsignelse for menigheden og vi, der er kaldet som menighedsråd og ansatte.

Jeg glæder mig meget til at hilse en ny kollega velkommen, fordi vi derved får flere kræfter til at løfte de vigtige opgaver, der særligt retter sig mod pastoratet og provstiets udsatte og sårbare del af menigheden”

Brønderslev-Serritslev Pastorat har i forvejen fire sognepræster i 3,5 stilling. Brønderslev Sogn er et af de største sogne i Aalborg Stift og har rigtig mange kirkelige handlinger og en vifte af forskellige gudstjenester og tilbud for børn, unge, voksne og ældre i den nyrenoverede kirke og sognegård.

Ansøgningsfristen er 2. december 2019.


Læs stillingsopslaget her:

En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Brønderslev-Serritslev Pastorat (50%) og psykiatri- og korshærspræst (50%) i Brønderslev Provsti i Aalborg Stift er ledig.

Stillingen er oprettet for en periode på 4 år og skal besættes pr. 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter. 

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Der udarbejdes regulativ.

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15. Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.

Opslået: 12. november 2019. Udløber: 2. december 2019.

Der oplyses følgende om stillingen som sognepræst: 

Midt i Vendsyssel tæt på skov, strand og motorvej, finder du Brønderslev og Serritslev. To sogne, ét pastorat, der på harmonisk vis lader den interesserede forstå, at by og land med hver sit folkevalgte menighedsråd sagtens kan fungere side om side. Sognene arbejder individuelt men i situationer, hvor det er nødvendigt med fælles møder og beslutninger, opleves i pastoratet et velfungerende samarbejde.

Det er ikke for ingenting, Brønderslev kaldes ”Vendsyssels hjerte”. Byen med sine cirka 13.000 indbyggere er i konstant pulserende udvikling både folkeligt, industrielt og kirkeligt. Parallelt svarende til den landlige nerve Serritslev, der med sine cirka 900 indbyggere er et sundt aktiv og bevis på, at små byer også vokser, fordi fælles interesser understøtter fællesskabet og hermed byens opretholdelse.

Gode skoler, gymnasium, Nordjyllands Idrætshøjskole, aktive foreninger indenfor handel, sport, musik, FDF, spejdere og anden form for kultur målrettet alle aldre, samt mange dagligvare- og specialbutikker og dertil kun cirka 20 minutters kørsel til storbyerne Hjørring og Aalborg gør pastoratet til et attraktivt sted at bo for både børnefamilier og ældre medborgere.

I Brønderslev by ligger to kirker, hvori aktiviteten er høj ugen igennem. Brønderslev Gamle Kirke fra middelalderen og Brønderslev Kirke med tilhørende sognegård, der per 1. juni i år er genåbnet efter en større udbygning og modernisering, således at både kirkerum og sognegård fremstår topmoderne, nutidigt og fleksibelt med mange spændende muligheder. Der er præstekontor i sognegården.

Serritslev Kirke er en middelalder kirke. Gudstjenester og forskellige koncerter hen over året samt ugentlige arrangementer i konfirmandstuen skaber en aktiv kirke i det lille lokalsamfund, hvor den ene af pastoratets fire præster er bosiddende.

Vi søger i pastoratet en sognepræst der:

• vil indgå i et ligeværdigt kollegialt fællesskab med kirkens øvrige præster, personale, menighedsråd og pastoratets mange frivillige.
• vil bidrage med sig selv som menneske.
• er en dygtig formidler og prædikant, som kan forkynde Ordet på en relevant og vedkommende måde.
• vil være med til at understøtte vores motto ”en levende kirke for alle” både i ord og gerning.

Sognepræstens arbejdsopgaver bliver primært:

• Undervisning af konfirmander.
• At afholde højmesser, øvrige gudstjenester, begravelser og vielser.
• At indgå i allerede eksisterende diakonalt arbejde.

Vi tilbyder vores nye sognepræst:

• en engageret menighed med stor deltagelse i gudstjenester såvel som kirkelige arrangementer.
• et godt samarbejde mellem kirkens præster, personale, frivillige og menighedsråd med plads til selvstændighed.
• et tæt samarbejde med de lokale skoler, andre lokale institutioner samt byens handelstandsforening.
• en arbejdsplads med godt humør, engagement og nærvær.

Der oplyses følgende om stillingen som psykiatri- og korshærspræst:

Brønderslev Provsti ønsker at fastholde, formalisere og udbygge en allerede god tilknytning mellem Folkekirken, Brønderslev Psykiatriske Sygehus og Kirkens Korshær Brønderslev. 

Som korshærspræst ønsker vi, at du er tilstede med nærvær og synlighed i forhold til brugere, frivillige og ansatte og står til rådighed for sjælesorg, kirkelige handlinger, opsøgende arbejde og andet i relation til Kirkens Korshærs brugere både fra varmestuen (Fristedet) samt i børne- og familiearbejdet. Herunder holder en månedlig andagt på Fristedet samt arrangerer særlige gudstjenester for Korshærens brugere, både i Brønderslev og andre steder i provstiet.

Korshærspræsten har sammen med den lokale leder i Kirkens Korshær Brønderslev ansvar for at skabe kontakt til provstiets sogne med henblik på opbakning til Kirkens Korshærs arbejde samt vidensformidling (fx i form af konfirmandbesøg, sognebesøg og andre arrangementer, som knytter sognene til Kirkens Korshærs diakonale arbejde).

På Brønderslev Psykiatriske Sygehus, som rummer cirka 100 sengepladser, afholdes månedlige gudstjenester. De afvikles enten på afdelinger, i Cafeen eller i Festsalen.  Desuden er præsten en vigtig samtalepartner, også her efterspørges nærvær og synlighed omkring sjælesorgen. Et opsøgende arbejde i forhold til bosteder og psykiatriske dagtilbud er et ønske for fremtiden.

Der afsættes tid til kollegial sparring, efteruddannelse samt deltagelse i lokale, regionale og landsdækkende møder af faglig relevans.

Ansøgere er meget velkomne til at kontakte formanden for Brønderslev Sogns Menighedsråd, Mogens Juhl Jensen, telefon 51 95 22 09, formanden for Serritslev Sogns Menighedsråd, Nethe Budolfsen, telefon 41 22 35 62, sognepræst Gitte Lykke Andersen, telefon 98 82 01 81, samt provst Lise Lundgreen, telefon 51 44 00 78 for uddybende spørgsmål.

Yderligere information kan ses på vores hjemmesider www.broenderslevkirke.dk , www.serritslevkirke.dk , www.broenderslevprovsti.dk eller på Facebook, hvor vi fortæller mere om sogne, kirker og aktiviteter.

Kategorier Nyheder